Услуги

 

Абонаментно счетоводно обслужване

Сключването на договор за Абонаментно счетоводно обслужване гарантира цялостна защита на интересите на фирмата Ви пред всички институции по повод воденето на нейното счетоводство, постоянни консултации с нашите специалисти, следене на разчетите с клиенти и доставчици, счетоводно отчитане на дейността по представени първични документи, изготвяне на ежемесечни справки декларации по Закона за ДДС, изготвяне на ведомости за работни заплати, изготвяне на Годишен счетоводен отчет и приложения, данъчна декларация и всички необходими документи съгласно законите на Република България.

Годишно счетоводно приключване

Всички дружества в България трябва да изготвят Годишни финансови отчети, да попълват Годишна данъчна декларация, справки за Националния статистически институт и т.н. Фирмите, чиято дейност позволява или такива, които не са развивали дейност през годината, не са регистрирани по Закона за ДДС, нямат персонал, могат да не водят текущо счетоводство, а да прибягват до услугите на счетоводител еднократно след изтичане на финансовата година. Ние Ви предлагаме услугата Годишно счетоводно приключване, която покрива всички законови изисквания за администрирането на вашата фирма от гледна точка на Закона за счетоводството, приложимите счетоводни стандарти, Закона за корпоративното подоходно облагане, Закона за данъците върху доходите на физическите лица и Закона за статистиката.

Съставяне на финансови отчети

Ако вашият счетоводител не отговаря на изискванията на Закона за счетоводството и не може да съставя и подписва Годишните финансови отчети, тогава може да се възползвате от нашата услуга Съставяне на финансови отчети. Специалист от нашата фирма, който има необходимата квалификация по изискванията на Закона за счетоводството ще състави и завери или ще провери, и завери финансовите отчети на вашето дружество.

Личен състав и работни заплати

Тази услуга е включена в пакета Абонаментно счетоводно обслужване, но може да се сключва и отделно. Препоръчва се за фирми, които имат счетоводител, чиято заетост не позволява той да се занимава с личен състав, изготвяне на ведомости за работни заплати, подаване на болнични и декларации в Националния осигурителен институт и др. Тук е включено цялостното администриране на персонала – назначаване на трудов договор, регистрацията му в НОИ, изготвяне на досие на служителя съгласно Кодекса на труда, длъжностна характеристика, изготвяне на ведомости за работни заплати, платежни нареждания за заплати и осигуровки, подаване на Декларации 1 и 6, носене на болнични листове в НОИ и др.

Регистрация на фирма

Тази услуга е включена в пакета Абонаментно счетоводно обслужване, но може да се сключва и отделно. Първоначална регистрация на фирмa в Агенцията по вписванията - Търговски регистър, Национална агенция за приходите, Национален осигурителен институт, Комисията за защита на личните данни, Инспекцията по труда.