ELANA Ned Davis Dynamic Strategy: Фондът в ЕТФ-и, който еволюира

Създадено за

петък, 31 март - 15:30

 

Преди малко повече от година ЕЛАНА Фонд Мениджмънт, в партньорство с известната американска компания Ned Davis Research, предложи на пазара уникален за България продукт – ELANA Ned Davis Research Dynamic Strategy, фонд в ETF-и, базиран на динамична автоматизирана инвестиционна стратегия. Фондът е с конструиран диверсифициран портфейл на базата на тестван във времето алгоритъм, като взема предвид списък с подбрани обективни индикатори.

Какво е ETF и защо е желана опция за инвестиране?

Зад абревиатурата ETF, стои терминът “Еxchange Тraded Fund”, в превод - борсово търгуван фонд. Това на практика са портфейли, подобни на взаимните фондове, които обаче се търгуват на фондовите борси като традиционни акции.

Портфейлът на ELANA Ned Davis Research Dynamic Strategy се състои от съвкупност от такива борсово търгувани фондове или ETF-и, което осигурява едно изключително високо ниво на диверсификация. Фондът съдържа в себе си високоликвидни борсово търгувани фондове (ETF-и) с акции и облигации от САЩ, развитите пазари (Европа, Канада, Австралия, Япония и др.) и развиващите се пазари (Бразилия, Русия, ЦИЕ, Близкия Изток, Азия).

Всичко това със 100 долара на месец

ELANA Ned Davis Research Dynamic Strategy предлага уникален за нашия пазар достъп до щатски ETF-и, пакетирани във форма удобна и за непрофесионалния инвеститор. С новите опростени условия по спестовните планове на ЕЛАНА Фонд Мениджмънт, клиентите на дружеството вече могат да инвестират в този иновативен фонд и чрез спестовен план.

Минималната месечна вноска по ELANA Ned Davis Research Dynamic Strategy е в размер на 100 USD, като с тази сума спестителите си осигуряват частица от един диверсифициран портфейл в ETF-и, в който ако искаме да инвестираме индивидуално като отделен инвеститор, би струвало много повече. Вижте всички условия по спестовните планове на ЕЛАНА тук.

Благодарение на стратегията за циклично инвестиране, на която се базира спестовният план като инструмент, вие разпределяте риска, като закупувате всеки месец и по този начин получавате добра средна цена за инвестицията си в дългосрочен план независимо от състоянието на пазарите. Повече за спестовните планове като инструмент за инвестиране тук.

Алгоритъм, който се обучава

Освен богатството на портфейла в ETF-и, който стои зад ELANA Ned Davis Research Dynamic Strategy, фондът е уникален и с това, че се управлява от алгоритъм, базиран на модел на известната американска компания Ned Davis Research, който се настройва автоматично според пазарната среда, на базата на специално подбрани икономически индикатори.

Освен че се базира на обективни индикатори, алгоритъмът също еволюира и се променя според пазарната среда. Така например непредвидимата 2022, която до голяма степен режисирана от политиките на Централните банки, ни донесе някои рядко срещани финансови явления, като едновременният спад при акции и облигации. За да настроят модела към тази нова среда нашите партньори от Ned Davis Research замениха индикаторът „Политика на централните банки“, с нов. Прочети повече тук.

Подходящ ли е ELANA Ned Davis Research Dynamic Strategy за мен

Фондът е базиран на Агресивна стратегия, което означава, че инвестира по-голямата част от своите активи в акции. Разберете какъв тип инвеститор сте и дали профилът Ви съвпада с този на фонда с нашата Анкета.


Специалистите на ЕЛАНА Фонд Мениджмънт с удоволствие ще ви предоставят безплатна консултация, пишете на spesti@elana.net, потърсете на тел. +359 2 81 000 65, пуснете запитване или използвайте чат опцията на нашия уебсайт: elana.net/fund-management  Предоставената информация е маркетингов материал и не представлява инвестиционна консултация, съвет, инвестиционно проучване или препоръка за инвестиране и не следва да се тълкува като такава. Информацията е валидна към датата на издаване на маркетинговия материал и може да се промени в бъдеще. Информираме настоящите и потенциални инвеститори, че стойността на дяловете на договорния фонд и доходът от тях може да се понижат. Не се гарантират печалби и съществува риск за инвеститорите да не си възстановят пълния размер на инвестираните средства. Инвестициите във взаимни фондове, както и инвестициите на самия фонд, не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или друг вид гаранция. Постигнатите резултати от минали периоди не предвиждат бъдещата възвръщаемост.

Преди вземане на окончателно инвестиционно решение е препоръчително инвеститорите да се запознаят с проспекта и с документа с ключова информация за инвеститори на съответния фонд. Документите са достъпни на български език на интернет страницата на УД „ЕЛАНА Фонд Мениджмънт“ (www.elana.net), като при поискване могат да бъдат получени безплатно на хартиен носител в офисите, осигурени от Управляващото дружество за продажба и обратно изкупване на дялове на фондовете, всеки работен ден в рамките на работното им време. Бъдещите резултати подлежат на данъчно облагане, зависещо от личното положение на всеки инвеститор и може да се промени в бъдещи периоди. Резюме на правата на инвеститорите на български език е достъпно тук.

Фондовете са активно управлявани без да следват индекс. ELANA Ned Davis Research Dynamic Strategy не е колективна инвестиционна схема по смисъла на ЗДКИСДПКИ. Инвестирането в дялове на договорния фонд освен ползи носи и определени рискове, като ликвиден, оперативен, лихвен, валутен, политически риск, макроикономически риск, валутен риск, риск от концентрация и др. Пълна информация за рисковете може да бъде открита в проспекта на съответния фонд.

Източник: www.pariteni.bg